) تفاوت انسان ها، واقعيتي اجتناب ناپذير

ساخت وبلاگ
چکیده : بــه نظر مي آيد كه هيچ انســاني را نتوان يافــت كه از هر جهت (فكري، روحي، اخلاقي و جســمي) با هم مشا... با عنوان : ) تفاوت انسان ها، واقعيتي اجتناب ناپذير بخوانید :

بــه نظر مي آيد كه هيچ انســاني را نتوان يافــت كه از هر جهت (فكري، روحي، اخلاقي و جســمي) با هم مشابه باشند و هيچ جهت اختلافي نداشــته باشند! دو عامل «وراثت» و «محيط» (جغرافيايي و اجتماعي) با تنوع و پيچيدگي هايي كه دارند موجبات تنوع و گونه گوني انســان ها را از حيث عقل و هوش، عواطف و احساست ، خصوصيات جســمي، كنش ها و واكنش ها فراهم   مي آورنــد. تفاوت [هاي فردي] انسان ها در شخصيت ورفتار، از مسلمات علمي است. حتي آن جا كه در دوقلوهاي «برابر» (تك سلولي)، كه شبيه ترين انسان ها به يكديگرند، به لحاظ تأثير عوامل محيط، تفاوت هايي در آن ها به چشم مي خورد. بنابرايــن، اين توقع كه همه بايد مثل ما فكر كنند و چون ما ســليقه داشته باشند و همچون ما رفتار نمايند، ناشي از تنگ نظري و غلفت از ســنت هاي حاكم بر اين عالم است. مديران بايد بپذيرند كه همكاران و زيردستان به طور كلي همة انسان ها، از سليقه ها، علاقه ها، افكار و اخلاق متفاوت برخوردارند. نكتة حائز اهميت در اين جا اين اســت كه اين تفاوت ها نه از بين رفتني است و نه خوب است كه از بين بروند؛ چرا كه به تقدير خداوند به وجود آمده اند و منشأ رشد و كمال اند. در پاره اي از روايات وجود چنين اختلافاتي ماية رحمت به حساب آمده است.


رسول گرامي اســلام (ص) فرمودند: اختلاف (و تفاوت) در امت من، ماية رحمت است.


امــام علي (ع) فرمودند: مردم مقرون بــه خيرند، مادام كه ميان ايشان تفاوت باشد.


بنابرايــن، اختلاف و تفاوت هايي كه ناشــي از تقديرات حكيمانة پروردگار عالم است، پسنديده و پذيرفته است.آنچه كه ناپســند و نارواست، كشمكش ها و نزاع ها و برخوردهاي تخريبي و ناسالم است كه موجب تضييع توانايي ها و دوري از آرمان ها است.

منبع :رشد مدیریت مدرسه شماره 6 ماهنامه ى آموزشى، تحليلى و اطلاع رسانى براى مديران، معاونان، مشاوران و مربيان مدارس - دوره ى نهم/ اسفند ماه 1389 / شماره ى پى در پى 75

 

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 ساعت: 19:18