کبریت هایی براي شعله ور کردن انگیزه در مخاطبان

ساخت وبلاگ
چکیده : تدریس براي فراگیرانی که هیچ انگیزهاي ندارند مثل دمیدن بر زغال هاي خاموشاست. انچه آتش و طمع دانستن ر... با عنوان : کبریت هایی براي شعله ور کردن انگیزه در مخاطبان بخوانید :
تدریس براي فراگیرانی که هیچ انگیزهاي ندارند مثل دمیدن بر زغال هاي خاموشاست.


انچه آتش و طمع دانستن را در فراگیران روشن می کند انگیزه است.


در این متن  کبریت هایی معرفی شده است که می توانید زغال هاي سیاه و سرد
را به اخترهایی سوزان، گرما بخش و نورانی تبدیل کنید.

· کبریت اول: قدرت
· کبریت دوم:خودتان با انگیزه باشید.
· کبریت سوم : پاداش بدهید
· کبریت چهارم: عقده اي نباشید.
· کبریت پنجم : هدف
· کبریت ششم: بادکنک انگیزه را گره بزنید.
· کبریت هفتم:یکه تازي نکنید
· کبریت هشتم:کسی را آموزش دهید که خودش می خواهد.


نویسنده: محمد حافظی نژاد
با برداشتی ازاد از کتاب هنر ایجاد انگیزه ، ریجارد دنی

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 ساعت: 19:18