مراحل طراحی آزمون عملکردي

ساخت وبلاگ
چکیده : 1-اهداف آموزشي مورد نظر تعريف شود. 2-فعاليتِ متناسب با هدف موردِ نظر مشخص گردد. 3-دانشِ پيش نيازِ تک... با عنوان : مراحل طراحی آزمون عملکردي بخوانید :
1-اهداف آموزشي مورد نظر تعريف شود.

2-فعاليتِ متناسب با هدف موردِ نظر مشخص گردد.

3-دانشِ پيش نيازِ تکليفِ مورد نظر مشخص شود.

4-فرآيند اجراي آزمون به دقت توضيح داده شود.

5-مواد و وسايل مورد نيازبراي اجراي آزمون تعيين گردد.

6-روش ارزش‌يابي از نتيجه و فرايند مشخص شود.  

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت: 22:52